GİZLİLİK

GİZLİLİK ve KVK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, AKS ULUSLARARASI YAYINCILIK SANAYI VE TİCARET A.Ş. (“Show Türk” veya “Şirket”) olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.showturk.com.tr adresli internet sitemiz (“İnternet Sitemiz”) ve Show Türk Mobil Uygulamaları (“Mobil Uygulamalar”) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, Kullanıcıların hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, erişen, Show Türk bünyesinde yayınlanan yarışma ve programlara başvuru amacıyla internet sitemiz üzerinde bulunan başvuru formlarını dolduran, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (“Kullanıcı”) işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmediği takdirde İnternet Sitemizi kullanmaya son vermelidir.

Şirket, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirip güncelleme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet Sitemiz ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Kullanıcı tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin Kullanıcı tarafından dikkate alınmasını öneririz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

 • 1.1. İnternet Sitemizi görüntülemek ve ziyaret etmek için kişisel verilerin paylaşılması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı, İnternet Sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, Show Türk bünyesinde yayınlanan yarışma ve programlara başvurmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.
 • 1.2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet ve Kullanıcının sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.
 • 1.3. Mobil Uygulamalarımızı Apple Store, Google Play gibi çevrim içi uygulama marketlerinden indiren kullanıcılarımızın kimlik, cihaz kimliği ve çağrı bilgisi, fotoğraflar/medya ve dosyalarına ait veriler Mobil Uygulamamızın gerektiği gibi çalışmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.
 • 1.4. Kullanıcının, Şirket’e ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. İnternet sitemiz üzerinden yürütülen faaliyetler kapsamında iletilen Kullanıcıya ait kişisel veriler; daha iyi hizmet sağlamak, Kullanıcının sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti ve/veya kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, yayınlanan program ve yarışma başvurularını yönetmek, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistikî çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veri tabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir
 • 1.5. Kullanıcıya ait kişisel veriler; Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formları, tüketici şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri araçlarla, sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
 • 1.6. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya/Üyeye ait olacaktır. İnternet sitemiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişiler yararlanabilir, reşit olmayan kişiler ancak veli ve yasal temsilcileri aracılığı ile işlem yapabilirler. Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşılmış olması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcıya ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabileceği gibi; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcıya ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri ve İnternet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır.

Kullanıcı/Üye, kişisel verilerinin belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Şirket, işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan kişisel veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 • 4.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı;
  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • 4.2. Kullanıcı/Üye, bu haklarını; - Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, Şirket’in “Sefaköy, Tevfikbey Mah. 20 Temmuz Cad.No:42 K.Çekmece/İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya
  - Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak, kullanabilir. Kullanıcının/Üyenin yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; kimlik ve adres bilgilerine yer vermesi, kimliğini tevsik eden belgeleri başvuruya eklemesi, şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • 4.3. Kullanıcı, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya iletisim@showtv.com.tr adresine göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

4. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI

 • 5.1. İnternet Sitemizde Kullanıcının, internet sayfalarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya tuşları kullanılmaktadır. İnternet Sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya tuşları etkisizdir; söz konusu tuşlardan birine Kullanıcı tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Kullanıcı, eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde Kullanıcının oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Kullanıcının hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile, İnternet Sitemize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, İnternet Sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.
 • 5.2. Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Kullanıcılar ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Kullanıcı/Üye tarafından incelenmesi gerekmektedir.

6. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

 • 6.1. İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerezler, Kullanıcının tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı/, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı tanır ve Kullanıcı tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir.
 • 6.2. Kullanıcı internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve KVK Politikası’na uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

7. TİCARİ İLETİLER

 • 7.1. İnternet Sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılırken Kullanıcının, sunulan hizmetin geliştirilmesi, kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; kişisel verilerinin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.
 • 7.2. Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine bülten, duyuru, ticari ileti veya diğer bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda İnternet Sitesi’ne katılırken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir.
 • 7.3. Kullanıcı, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

8. VERİ GÜVENLİĞİ

Şirket ile paylaşılan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi alınmaktadır. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikası’na ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na uygun davranılmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 3. kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.